राजेंद्र एम. ठाकूर ज्यु. कॉलेज, (कला व वाणिज्य)

शालेय समिती